Subscribe to
Wpisy
Komentarze

                               1509-bolesna_2.jpg

“Oto Ten przeznaczony jest na upadek…A Twoją duszę miecz przeniknie,aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk2,34a.35)

Tymi słowami prorok Symeon ,podczas ofiarowania Jezusa w świątyni ,zapowiedział Maryi cierpienie.Maryja,jako najpokorniejsza i najwierniejsza Służebnica Pańska,miała szczególny udział w dziele zbawczym Chrystusa wiodącym przez krzyż.

Przez wiele stuleci Kościół obchodził dwa święta dla uczczenia cierpień Najświętszej Maryi Panny : w piątek przed Niedzielą Palmową -Matki Bożej Bolesnej oraz 15 września -Siedmiu Boleści Maryi. Pierwsze święto wprowadzono najpierw w Niemczech w roku 1423 w diecezji kolońskiej i nazywano je “Współcierpienie Maryi dla zadośćuczynienia za gwałty,jakich dokonywali na kościołach katoliccy husyci”.Początkowo obchodzono je w piątek po trzeciej niedzieli wielkanocnej.W roku 1727 papież Benedykt XIII rozszerzył je na cały Kościół i przeniósł na piątek przed Niedzielą Palmową.

Drugie Święto ma nieco inny charakter.Czci Maryję jako Matkę Bożą Bolesną i Królową Męczenników nie tyle w aspekcie chrystologicznym,co historycznym,przypominając ważniejsze etapy i sceny z dramatu Maryi i Jej cierpień.Święto to jako pierwsi zaczęli wprowadzać serwici.Od roku 1667 zaczęło się ono rozszerzać na niektóre diecezje.Pius VII w roku 1814 rozszerzył je na cały Kościół,a dzień święta wyznaczył na trzecia niedzielę września.Papież św.Pius Xustalił je na 15 września.W Polsce oba święta rychło się przyjęły.Już satry mszał krakowski z 1484r. zawiera Mszę De tribulatione Beatae Virgini oraz drugą :De quinque doloribus B.M.Virginis.Również mszały wrocławski z 1512r. i poznański z 1555r zawierają te Msze.

Oba święta są paralelne do świąt Męki Pańskiej ,są w pewnym stopniu ich odpowiednikiem.Pierwsze bowiem święto łączy się bezpośrednio z Wielkim Tygodniem,drugie zaś z uroczystością Podwyższenia Krzyża Świętego.Ostatnia zmiana kalendarza kościelnego zniosła pierwsze święto,obchodzone przed Niedzielą Palmową.

Od XIVw.często pojawiał się motyw siedmiu boleści Maryi.Są nimi :

1.Proroctwo Symeona(Łk 2,34-35)

2.Ucieczka do Egiptu (Mt 2,13-14)

3.Zgubienie Jezusa (Łk 2,43-45)

4.Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyżowej (Ewangelie o nim nie wspominają)

5.Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa( Mt 27,32-50;Mk 15,20b -37) ; J 19,17-30)

6.Zdjęcie Jezusa z krzyża (Mk 15,42-47; Łk 23.50-54; J,19,38-42)

7.Złożenie Jezusa do grobu (Mk27,57-61;Mk 15,42-47;Łk23,50-54; J 19,38-42)

Jest rzeczą niezaprzeczalną ,że Maryja wiele wycierpiała jako Matka Zbawiciela.Nie wiemy,czy dokładnie wiedziała,co czeka jej Syna.Niektórzy pisarze kościelni uważają to za rzecz oczywistą.Ich zdaniem,skoro Maryja została obdarzona szczególniejszym światłem Ducha Świętego odnośnie do rozumienia ksiąg świętych,gdzie w wielu miejscach i nieraz bardzo szczegółowo jest zapowiedziana męka i śmierć Zbawiciela świata,to również wiedziała o przyszłych cierpieniach Syna.Inni pisarze ,powołując się na miejsca,gdzie kilka razy jest podkreślone,że Maryja nie rozumiała wszystkiego ,co się działo,są przekonani,że Maryja nie była wtajemniczona we wszystkie szczegóły życia i śmierci Jej Syna.Maryja nie była tylko biernym świadkiem cierpień Pana Jezusa,ale miał w nich najpełniejszy udział.Jest nie do pomyślenia nawet na płaszczyźnie samej natury,aby matka nie doznawała cierpień na widok umierającego syna.Maryja cierpiała jak nikt na ziemi z ludzi.Zdawała sobie sprawę z tego,że Jej Syn jest Zbawicielem rodzaju ludzkiego.

Nawet Maryja w swojej drodze duchowej musiała zmierzyć się z cierpieniem.Najtrudniejszym rodzajem cierpienia jest cierpienie duszy i ono właśnie stało się Jej udziałem.To właśnie w cierpieniu,a raczej w sposobie jego przeżywania,objawia się prawda o naszym zaufaniu do Boga i całkowitym oddaniu się Jemu.Maryja dała dowód ,że całkowite przylgnięcie do Boga uzdalnia człowieka do przejścia przez najtrudniejsze doświadczenia.

Wśród świętych,którzy wyróżnili się szczególniejszym nabożeństwem do Matki Bożej Bolesnej,należy wymienić siedmiu założycieli zakonu serwitów(w.XIII),św.Bernardyna ze Sieny(+1444),bł.Władysława z Gielniowa(+1505),św.Pawła od Krzyża,założyciela pasjonistów(+1775) i św.Gabriela Perdolente, który sobie obrał imię zakonne Gabriel od Boleści Maryi(+1860).

Ikonografia chrześcijańska zwykła przedstawiać Matkę Bożą Bolesną w trojaki sposób:najdawniejsze wizerunki pokazują Maryję pod Krzyżem Chrystusa,nieco późniejsze(od XIVw.)w formie Piety,czyli jako rzeźbę lub obraz Maryi z Jezusem złożonym po śmierci na Jej kolanach.W tym czasiepojawiająsię obrazy i figury Maryi z mieczem,któy przebija jej pierś lub serce.Potem pojawia sie wiecej mieczy -do siedmiu włącznie.Znany jest średniowieczny hymn Stabat Mater,opiewający boleści Maryi.Wątek współcierpienia Maryi w dziele odkupienia znajduje swoje odzwierciedlenie także w nabożeństwie wielkopostnym -Gorzkich Żalach.

Przez wspomnienie Maryi Bolesnej uświadamiamy sobie cierpienia,jakie były udziałem Matki Bożej,która -jak nikt inny-była zjednoczona z Chrystusem,również w Jego męce,cierpieniu i śmierci.

 

Święto Podwyższenia Krzyża

                          krzyz-w-miejscu-smierci-bljerzego.jpg

Święto Podwyższenia Krzyża obchodzi Kościół katolicki 14 września.Wiąże się ono z odnalezieniem drzewa krzyża ,a którym umarł Jezus Chrystus ,a także wyraża głęboki sens krzyża w życiu chrześcijanina.Istotą święta jest ukazanie tajemnicy Krzyża jako ceny zbawienia człowieka.

Początki święta związane są z odnalezieniem przez św.Helenę relikwii krzyża  na początku IV wieku i poświeceniem w Jerozolimie bazyliki ku jego czci w 335r.

Znak krzyża był obecny w chrześcijaństwie od śmierci Jezusa.W początkach Kościoła nieraz przyjmował formę kotwicy albo trójzębu.Jako przedmiot kultu upowszechnił się i nabrał znaczenia po 313r.W tym bowiem roku ,według przekazu,cesarz Konstanty wielki ,przed bitwą z uzurpatorem Maksencjuszem,zobaczył na tle słońca znak krzyża i słowa ” w tym zwyciężysz” .Poza tym tenże cesarz zniósł karę śmierci przez ukrzyżowanie.

Do VI w.na krzyżu nie umieszczano postaci Chrystusa.Także później nie pokazywano Jezusa umęczonego lecz chwalebnego:jako Króla z diademem zamiast cierniowej korony na głowie ,albo jako Arcykapłana lub Dobrego Pasterza.Od wieku XII pojawia się motyw cierpienia.Od tego czasu aż do dziś w Kościele łacińskim używany jest krzyż gotycki,pasyjny, który wskazuje na mękę i śmierć Chrystusa jako cenę zbawienia.W tradycji prawosławnej do dziś używany jest krzyż chwalebny.

Od czasów Konstantyna,kiedy to chrześcijanie uzyskali wolność wyznawania swojej wiary krzyż stał się znakiem rozpoznawczym chrześcijan. Od tego czasu jest często używany w liturgii i uświęca całe życie chrześcijańskie:zaczyna i kończy modlitwę,dzień i każdą ważniejszą czynność,uświęca przestrzeń i jest używany przy wszelkich błogosławieństwach.

Ojcowie Kościoła podkreślali,że krzyż jest symbolem,w którym streszczają się najistotniejsze prawdy wiary chrześcijańskiej.Św.Jan Damaceński pisze:”Krzyż naszego Jezusa Chrystusa,a nie cokolwiek innego ,zwyciężył śmierć,zgładził grzech praojca,pokonał piekł,darował nam zmartwychwstanie,udzielił siły do wzniesienia się ponad doczesność i ponad samą śmierć,zgotował powrót do dawnej szczęśliwości,otworzył bramy raju,umieścił naturę naszą po prawicy Boga,uczynił nas Jego dziećmi i dziedzicami.”

Znak krzyża rozpoczyna i kończy modlitwę chrześcijanina.W liturgii jest gestem błogosławieństwa.Krzyż zawieszony na szyi,w mieszkaniu,w pracy,stawiany na szczytach świątyń przypomina wierzącym o ich powołaniu.Jego znaczenie staje się szkołą życia dla chrześcijan widzących w nim ostateczne zwycięstwo dobra nad złem.

 

Lb.21 ,4 b-9 ; Ps 78 ; Flp 2,6-11 ; J 3,13-17

” Tak bowiem Bóg umiłował świat,że Syna swego Jednorodzonego dał,aby każdy,kto w Niego wierzy,nie zginął,ale miał życie wieczne.”

Bóg jest wierny w swojej miłości i nigdy nie zostawia człowieka bez możliwości ratunku i zbawienia.Jedynym ograniczeniem dla jego miłości możemy być my sami,nasza niewiara i brak zaufania.Naszymi czynami,sposobem myślenia,decyzjami ,jakie podejmujemy,możemy Jezusa przyjąć lub odrzucić.Bóg pragnie naszego zbawienia,dał nam wszystko,nadto siebie samego w swoim Synu.Jednak bez naszego udziału nie może uczynić niczego ,aby nas zbawić.

=======================================================================================


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XXIV Niedziela Zwykła A-II 14.09.2014 r.

1. Dzisiaj święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Po Mszach św. ucałowanie relikwii Krzyża św.

W środę o 18.00 nowenna do MB Nieustającej Pomocy. O 17.15 różaniec za zmarłych połączony z wypominkami.

W piątek święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży.

2. W przyszłą niedzielę o prowadzenie Różańca po Mszy św. o godz. 8.00 prosimy od 21 do 25 Róże Kobiet i 4 Różę Męską.

3. Bardzo dziękuję za liczne propozycje do Rady Parafialnej. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony jej skład oraz odbędzie się pierwsze spotkanie.

4. Dzisiejszą ofiarę z tacy przeznaczymy na remont i modernizację naszego zespołu klasztorno-świątynnego.Dziękujemy za wszystkie składane dary na ten cel. Bóg zapłać.

5. Od dzisiaj po Mszach św. niedzielnych dla dzieci ze SP od klasy I do IV będą rozdawane pamiątkowe obrazki. Na koniec roku dla właścicieli największej ilości przygotowane zostaną nagrody.

6. Parafialna pielgrzymka na dróżki kalwaryjskie w najbliższy piątek i sobotę. W zakrystii można się jeszcze zapisać na zamówiony autobus. Wyjazd z parkingu przy kościele o godz. 6.30. Przystanki: koło Szkoły Nr 2 oraz koło dworca PKP (przystanek autobusowy). W programie o 8.00 Msza św. O 9.15 wyjście na Dróżki.

7. Pierwsze spotkanie dla kandydatów na ministrantów będzie w najbliższą sobotę 20.09.b.r. o 9.00 przy kościele.

8. W sobotę również o godz. 15.00 spotkanie dzieci ze scholi w Domu Katolickim, a o godz. 16.00 spotkanie młodzieży z Grupy Apostolskiej.

9. Natomiast spotkanie Grupy Ojca Pio będzie w sobotę o 17.00 w starym kościele. Zapraszamy członków i sympatyków.

10. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz podarował naszej wspólnocie Relikwie Krwi Świętego Jana Pawła II. Uroczyste wprowadzenie Relikwii odbędzie się w Niedzielę Papieską 11 października. Do tego czasu trzeba nam przygotować Relikwiarz. Stanie się on darem naszych serc. W przyszłą niedzielę oraz w niedzielę 28.09 do puszek przed kościołem będzie można ofiarą wesprzeć przygotowanie relikwiarza na relikwie krwi św. Jana Pawła II.

11. W przyszłą niedzielę, również, po Mszach św. na stoisku przed kościołem będzie można nabyć najnowszą publikację o bp. Albinie Małysiaku “Z pastorałem i humorem”, stanowiącą zbiór radosnych opowiadań z życia tego niezwykłego hierarchy, a także film “Z wiarą na głęboką wodę”. Sprzedaży będzie towarzyszyć spotkanie z autorami książki i filmu oraz słowo świadectwa o tej wspaniałej postaci Kościoła krakowskiego.

12. Jeszcze kilka uwag na temat chrztu św.:

• Sakramentu tego udzielamy w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.30. Dodatkowo w III sobotę na Mszy św. wieczornej. Chrzest jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu rodziny chrześcijańskiej dlatego powinien mieć uroczystą formę i odbywać się na Mszy św. niedzielnej w obecności wspólnoty.

• Natomiast zapis chrztu w kancelarii parafialnej oparty jest na przedstawionych przez Rodziców dokumentach: Akt urodzenia dziecka z USC oraz świadectwo zawarcia małżeństwa z USC. Znajdujące się w tych dokumentach informacje muszą być przepisywane, a nie dyktowane przez Rodziców. Wprowadzenie do ksiąg metrykalnych błędnych informacji skutkuje w perspektywie wieloma problemami.

Dlatego bardzo prosimy, by przy zapisie dziecka do chrztu przedstawić te dwa dokumenty.

• Katecheza przedchrzcielna dla Rodziców i Chrzestnych odbywa się raz w miesiącu.Zawsze w II piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej.

13. W minionym tygodniu w naszym kościele pożegnaliśmy :

śp. Macieja Ryszawy l. 65 i + Józefę Mięso l. 81 .

Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie,a Światłość Wiekuista niechaj Im świeci,niech odpoczywają z Tobą Panem,aż na wieki wieków .Amen.

INTENCJE MSZALNE           15.09-21.09.2014

PONIEDZIAŁEK 15.09.

6.30 +Władysław Janik – od chrześnicy Ewy z rodziną z Makowa

6.30 +Jacek Błażowski – od rodz. Żukowskich z dziećmi

6.30 + Jadwiga Florkowska – od bratowej Renaty z rodziną

7.00 +Marian Barzyczak – od chrześniaka Michała z rodz.

18.00 +Władysław Misiewicz w 11 r. śm.

WTOREK 16.09.

 6.30 +Jadwiga Kawa

6.30 +Mieczysław Wójcik – od brata Piotra z rodziną i teściami

6.30 +Zygmunt Szwiec – od Barbary Kruk z rodziną

6.30 Dziękczynna za 25 lat małżeństwa Moniki i Grzegorza Basiury, z prośbą o zdrowie i dalsze błogosławieństwo dla jubilatów

7.00 +Andrzej Spyrczyński - w 5 r. śm.

18.00 +Jan Lenart – w 50 r. śm.

 ŚRODA 17.09.

6.30 +za zmarłych członków i ich rodzin z 7 Róży Mężczyzn

6.30 +Krzysztof Janiczak – od siostry Wiesławy z rodziną

6.30 +Stanisław i Julianna Wątroba

7.00 +Wanda Grzyb – od Asi i Bernarda

 18.00 NOWENNA

1.+Marian Barzyczak – od Wydziału Kryminalnego z Suchej;

2.+Augustyn Świąder – od rodz. Kwiatkowskich;

3.+Marian Kubasiak – od Marii Chowaniec z rodziną;

4.+Barbara Leśniak – od kuzynek Marii Łężniak i Haliny Lenczowskiej z rodzina;

5.+Maciej Ryszawy;

6.+Alfred Urbaniec – od leśników z Koszarawy-Bystrej;

7.+Stanisława Kubasiak – od pracowników firmy Akces Plast;

8.+Tadeusz Grabczyk, Maria, Józef i rodzice;

9.+Władysława Szmalcel – od rodz. Suskich z Osielca;

10.+Zygmunt Szwiec – od kolegów ze związku Solidarność;

11.+Bronisława i Wojciech;

12.+Adam Krowicki – od Dariusza Wągiel;

13.+Piotr Schnetzer – od Józefy Sala i Krystyny Plata

14.+Mieczysław Wójcik – od sąsiadów z Hudziakówki;

15.+Sebastian Juszkiewicz – od koleżanek i kolegów z Ośrodka jazdy konnej z Zawoi;

16.+ Władysław Janik – od sąsiadów os. Burego;

17.+JózefaMięso;

18.+Tadeusz Gawlas – od Rycerstwa Niepokalanej;

19.+Piotr i Aniela;

20.+Stanisław Kot – od sąsiadów z os. Garce;

21.+ Tomasz Furmański – od koleżanek z Cechu;

22.+Aleksander Kobiela – od Stanisława i Łukasza Pasternak;

23.+Marcjanna Kmak,

24.+Franciszek Fitak – od Dyrekcji i Pracowników Liceum w Suchej,

25.+Jarosław Biel – od Dyrekcji i Pracowników Miejskiego Przedszkola Samorządowego.

CZWARTEK 18.09.

 6.30 + Jacek Błażowski – od rodz. Kasprzykowskich

6.30 +Mieczysław Wójcik – od mamy i brata Roberta

6.30 +Weronika Zajda – w 4 r. śm.

7.00 +Stanisław Kurtycz w 10 r. śm. – od synowej Barbary

18.00 +Zofia Chmiel w 4 r.śm.; +Grzegorz Chmiel w 10 r. śm.

 PIĄTEK 19.09.

 6.30 +Jacek Błażowski – od Stanisławy Harężlak oraz Haliny i Franciszka Fitaków

6.30 +Jadwiga Florkowska – od bratanka Józefa z rodziną

6.30 +Mieczysław Wójcik -  od Adama i Agaty Lichota z Białki z rodziną

7.00 +Sebastian Juszkiewicz – od Lidii i Janusza Maciejowskich z córką Katarzyną

18.00 +Maria Steczek – w r. śm.

 SOBOTA 20.09.

 6.30 +Barbara Matusik – od 5 Róży Kobiet

6.30 +Stanisław Stanaszek – od syna Adama z rodziną

6.30 +Jacek Błażowski – od rodz. Karwot

7.00 +Jadwiga Florkowska – od rodz. Stopów

7.00 +Roman Kluba

18.00 +Ludwika i Franciszek Hajdyła

 NIEDZIELA 21.09.

 6.30 +Wanda i Kazimierz Ćwiękała

8.00 +Karol, Bronisława, Ewa, Aleksander, Antonina Wątroba

8.00 Dziękczynno-błagalna w 15 r. ślubu Olimpii i Roberta

8.00 +Stanisław Gałuszka w 1 r. śm.

9.30 Dziękczynno–błagalna w intencji Heleny i Tadeusza Chmielewskich w 40 r. ślubu

9.30 O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Maryi dla mieszkańców ul. Górskiej

11.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Maksymiliana Kida i jego Rodziców z racji chrztu świętego.

11.00 +Stanisława Frydel – w 6 r. śm.

11.00 +Antoni i Stefania Kubas

12.30 Za Parafian: Roczki: Jakub Steczek

15.00 +Maria Kumorowska – w 2 r.śm.

18.00 +Stefan Pustelnik – w 2 r. śm.

 

 

 

 

OJCIEC PIO I KRZYŻ

                                                      padre-pio.jpg

14 września obchodzimy święto Podniesienia Krzyża Świętego.

 Szczególnym nabożeństwem do św. Krzyża wyróżniał się św.Paweł Apostoł(+ pomiędzy rokiem 64 a 67),św.Helena(+ 330 rok),św. Bernard (+ 1153 rok), św. Franciszek z Asyżu (+ 1226 rok ), św. Bonawentura (+1274 rok ), św. Filip Benicjusz

(+ 1285 rok), a  później bł. Władysław z Gielniowa (+ 1505 rok), św. Piotr z Alkantary

(+ 1562  rok) św. Jan od Krzyża (+ 1591 rok), i św. Paweł od Krzyża (+ 1775 rok).  

Także Ojciec Pio modlił się często pod krzyżem,szczycił się krzyżem i kontemplował go.Przed nim wyrażał wdzięczność Chrystusowi za Jego mękę.Często spontanicznie padał na kolana przed krzyżem,by Boga o coś prosić i Bogu podziękować. Powierzał miłości Chrystusa swoje i innych cierpienia.Sam brał swój krzyż i krzyże innych   by być godnym Chrystusa.

      Można powiedzieć,że w nagrodę za serdeczne nabożeństwo i szacunek do krzyża i męki Pańskiej Pan Jezus obdarzył Ojca Pio stygmatami.
Symboliczne jest to,że Ojciec Pio otrzymał na 50 lat stygmaty  20 września 1918 roku, gdy modlił się przed krzyżem umieszczonym na chórze starego kościółka.

  Tak m.in mówił. o tym wydarzeniu:

 ,,Cóż mogę powiedzieć ci o moim ukrzyżowaniu? Mój Boże! Co za wstyd i co za upokorzenie odczuwam ,gdy próbuję opowiedzieć komuś co uczyniłeś mi, twemu nędznemu stworzeniu! Stało się to rankiem 20-go września byłem na chórze, po odprawieniu Mszy świętej, gdy niespodziewanie ogarnął mnie błogi spokój podobny do miłego snu. Wszystkie zmysły mojej duszy, wewnętrzne i zewnętrzne, znajdowały się w stanie niewypowiedzianego spokoju. Wewnątrz mnie i wokół panowała głęboka cisza, przejął mnie pokój i potem w mgnieniu oka odczułem nagle całkowite opuszczenie wraz z kompletnym oderwaniem się od wszystkiego. Gdy to się działo zobaczyłem tajemniczą postać, podobną do tej którą już widziałem 5-tego sierpnia, jedyna różnica była w tym, że z Jego rąk, nóg, i z boku kapała krew. Ten widok przestraszył mnie: tego co czułem w tym momencie nie da się opisać. Myślałem, że umrę i umarłbym ,gdyby Pan nie interweniował i nie podtrzymał mego serca, które omalże nie rozsadziło mi piersi. Zjawisko zniknęło a ja zdałem sobie sprawę, że moje ręce, stopy, i bok były przebite i sączyły krew. Możesz wyobrazić sobie mękę jaką odczuwałem wówczas i jaką niemalże odczuwam każdego dnia. Rana serca nieprzerwanie krwawi, zwłaszcza od czwartku wieczór do soboty. Mój Boże, umieram z bólu, męki i wstydu jaki odczuwam w głębi duszy. Boję się, że wykrwawię się na śmierć! Mam nadzieję, że Bóg słyszy moje jęki i odwróci tę rzecz ode mnie.”

   Dla Ojca Pio krzyż był zawsze symbolem najwyższej miłości,ofiary,cierpienia i pokuty.Pragnął,aby inni mieli szacunek do krzyża i  nauczyli się swój krzyż dźwigać.

 Grzegorz Rajchel

=======================================================================================

 NAJŚWIĘTSZE  IMIĘ  MARYI - 12 września

 

                                             obrazek-do-imienia-maryi.jpg

Imię Maryi czcimy w Kościele w sposób szczególny,ponieważ należy ono do Matki Boga,Królowej nieba i ziemi,Matki Miłosierdzia.Dzisiejsze wspomnienie -”imieniny”Matki Bożej -przypominają nam o przywilejach nadanych Maryi przez Boga i wszystkich łaskach,jakie otrzymaliśmy od Boga za Jej pośrednictwem i wstawiennictwem,wzywając Jej Imienia. Zgodnie z wymogami Prawa mojżeszowego,w piętnaście dni po narodzeniu dziecka płci żeńskiej odbywał się obrzęd nadania mu imienia(Kpł12,5).według podania Joachim i Anna wybrali dla swojej córki za wyraźnym wskazaniem Bożym imię Maryja.Jego brzmienie i znaczenie zmieniało się w rożnych czasach.Po raz pierwszy spotykamy je w Księdze Wyjścia .Nosiła je siostra Mojżesza.W czasach Jezusa imię to było wśród niewiast bardzo popularne.Ewangelie i pisma apostolskie przytaczają oprócz Matki Chrystusa cztery Marie:Marię Kleofasową,Marię Magdalenę,Marię,matkę św.Marka Ewangelisty i Marię,siostrę Łazarza.Imię to wymawiano różnie:Miriam,Mariam,Maria,Mariamme,Mariame. Imię to posiada również kilkadziesiąt znaczeń.Najczęściej wymienia się “Pani” i “Gwiazda morza”.Maryję nazywamy naszą Matką; jest Ona -zgodnie z wolą Chrystusa ,wyrażoną na krzyżu-Matką całego Kościoła.Po Wniebowzięciu została ukoronowana na Królową nieba i ziemi.Polacy czczą Ją także jako Królową Polski.Maryja jest naszą Wspomożycielką i Pośredniczką,jedyną ucieczką grzeszników.W ciągu wieków historii Kościoła powstały setki różnorodnych tytułów,za pomocą których wzywamy opieki i orędownictwa Matki Bożej.Bardzo wiele świętych wyróżniało się szczególnym nabożeństwem do Imienia Maryi,wiele razy wypowiadając je z największą radością i słodyczą serca.Dzisiejsze wspomnienie jest jednym z wielu obchodów maryjnych,które są paralelne/równoległe/ od obchodów ku czci Chrystusa.Obchód ku czci Imienia Maryi powstał w początkach XVI wieku.w Cuenca w Hiszpanii i był celebrowany 15 września,w oktawę święta Narodzenia Maryi .Z czasem został on poszerzony na teren całej Hiszpanii.Po zwycięstwie króla Jana III Sobieskiego nad Turkami w bitwie pod Wiedniem w 1683 r. Innocenty XI rozszerzył ten obchód na cały Kościół i wyznaczył go na niedzielę po święcie Narodzenia Maryi.Późniejsze zmiany kalendarza i przepisów liturgicznych przeniosły ten dzień na 12 września ,kiedy to Martyrologium Rzymskie wspomina wiktorię wiedeńską.Obchód ten dekretem Kongregacji ds.Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 2001r. wprowadzono do Kalendarza rzymskiego(ogólnego) w randze wspomnienia dowolnego.

                                                                                                                                                                         138749_bukiet-kwiaty-polne.jpg

 


Ez 33, 7-9 ; Ps 95 ;Rz 13 ,8-10 ; Mt 18 ,15 - 20

” Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie ,idź i upomnij go w cztery oczy” .

Upominać nie znaczy oskarżać czy też wykazywać własną wyższość.Jeśli nie zależy ci na dobru bliźniego,nie próbuj go naprawić.Upominać to spotkać drugiego,powiedzieć mu :”Zależy mi na tobie i twojej duszy”.To trudne i być może dlatego wybieramy obmowę,plotki,jesteśmy oburzeni,widząc cudzy grzech,dlatego od razu chcemy o nim mówić.Udając sprawiedliwych,popadamy w obłudę.To Bogu się nie podoba.

=========================================================================================


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XXIII Niedziela Zwykła A-II 7.09.2014 r.

1. Kalendarz liturgiczny: w poniedziałek święto Narodzenia NMP, w środę o 18.00 nowenna do MB Nieustającej Pomocy. O 17.15 różaniec za zmarłych połączony z wypominkami. W przyszłą niedzielę święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Na Mszach adoracja Najświętszego Sakramentu a po Mszach ucałowanie relikwii Krzyża świętego.

2. W sobotę o godzinie 18.00 Nabożeństwo Fatimskie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkich czcicieli Matki Najświętszej.

3. W przyszłą niedzielę o prowadzenie Różańca po Mszy św. o godz. 8.00 prosimy od 16 do 20 Róże Kobiet i 3 Różę Męską.

4. W przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 11.00 zapraszamy wszystkie dzieci z klas III wraz z Rodzicami. Po Mszy św. krótkie spotkanie organizacyjne dotyczące przygotowania do I Komunii Świętej.

5. W przyszłą niedzielę ofiarę z tacy przeznaczymy na remont i modernizację naszego zespołu klasztorno-świątynnego. Dziękujemy za wszystkie składane ofiary na ten cel, przekazywane również na konto parafialne i w postaci imiennego, kopertowego daru od rodziny.

6. Jak już zostało ogłoszone, rok pracy katechetycznej będzie miał swoje odbicie w liturgii Mszy św. niedzielnej. W związku z tym prosimy by młodzież ze szkół średnich i gimnazjum przychodziła na Mszę o godz. 9.30 natomiast dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli by przychodziły na godz. 11.00. Dzisiaj na Mszy o 11.00 uroczyste poświęcenie tornistrów i

przyborów szkolnych dla dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole. W tym tygodniu dzieci otrzymają na katechezach książeczki liturgiczne. W ciągu roku będąje uzupełniać obrazkami z Mszy św. niedzielnych i różnych nabożeństw. Na koniec dla właścicieli najpiękniejszych, (czyli pełnych książeczek) przygotowane zostaną nagrody.

7. Parafialna pielgrzymka na dróżki kalwaryjskie zaplanowana jest na 19-20 września. Można skorzystać z zamówionego autobusu. Zapisy w zakrystii. Dodatkowo na sobotę 20 września  zapraszamy młodzież klas III Gimn. z Rodzicami. Będziemy modlić się o ich dobre przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania.

8. W zakrystii trwają również zapisy na wyjazd dzienny do Częstochowy na 30 września.

9. Dzisiaj można wrzucać do skrzynek przy wejściach do świątyni kartki z propozycjami kandydatur do Rady Parafialnej z krótką charakterystyką kandydata i orientacyjnym adresem. Członkiem Rady może być osoba praktykująca, dojrzale traktująca sprawy życia religijnego, dobrze prowadząca swoją rodzinę, szanowana i żyjąca w dobrych relacjach z sąsiadami.

10. Ks. Piotr Płoskonka – zaprasza na Mszę o 18.00 młodzież Grup Apostolskich na spotkanie w najbliższy piątek, 12września. Po Eucharystii spotkanie organizacyjne.

11. W minionym tygodniu w naszym kościele pożegnaliśmy śp. Franciszka Fitaka l. 80 i +Jarosława Biela l. 31.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,a Światłość Wiekuista niechaj Im świeci,niech odpoczywają w pokoju z Tobą Panem, aż na wieki wieków .Amen.

=======================================================================================

= 

INTENCJE MSZALNE           8.09-14.09.2014

PONIEDZIAŁEK 8.09.

6.30 ++Julian Kubasiak – w 21 r. śm; Piotr Kubasiak, Józefa żona; Paweł Sobaniak, Leokadia żona

6.30 +Władysława Szmalcel – od sąsiadów z ul. Nad Stawami

6.30 +Mieczysław Wójcik – od siostry Ągaty z rodziną

7.00 +Jadwiga Florkowska – od siostrzenicy Anny z rodziną

18.00 +Zdzisław Rzepka

 WTOREK 9.09.

6.30 +Jan Tatara – od Adama

6.30 +Zygmunt Szwiec – od swatów Kwak

6.30 +Władysław Janik – od chrześnicy Anny Bury z rodziną z Krakowa

7.00 +Marian Barzyczak – od chrześniaka Roberta z rodziną

18.00 +Franciszek Gancarz

 ŚRODA 10.09.

6.30 +Jacek Błażowski – od szwagierki Józefy

6.30 O zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla rodziny Passendorfer i Kaliciak

7.00 +Wanda Grzyb - od syna Leszka z rodziną

7.00 +Jadwiga Florkowska – od chrześniaczki Małgorzaty z rodziną

 18.00 NOWENNA

1.+Marian Barzyczak – od rodz. Mikołajek z Makowa;

2.+Augustyn Świąder – od teściowej Heleny;

3.+Marian Kubasiak – od rodz. Duraj;

4.+Barbara Leśniak – od kuzynki Jadwigi z rodziną;

5.+Jan Gołuszka – od sąsiadów z ul. Spacerowej;

6.+Alfred Urbaniec – od od firmy Zryw-Drew;

7.+Stanisława Kubasiak – od rodz. Steczków;

8.+Tomasz Furmański – od firmy Max Bud;

9.+Władysława Szmalcel – od Anny i Stanisława Pochopień z dziećmi;

10.+Zygmunt Szwiec – od leśniczego Leglera z rodziną;

11.+Marcjanna Kmak;

12.+Adam Krowicki – od Teresy i Wiesława Sroka z córką Anną;

13.+Piotr Schnetzer – od rodziny Pustułków ze Stryszawy;

14.+Mieczysław Wójcik – od sąsiadów z ul. Armii Krajowej B;

15.+Sebastian Juszkiewicz – od wspólnoty Galilea ze Stryszawy;

16.+ Władysław Janik – od sąsiadów os. Burego;

17.+Wojciech, Aniela;

18.+Tadeusz Gawlas – od wnuka Pawła z rodziną;

19.+Piotr i Aniela;

20.+Stanisław Kot – od sąsiadów z ul. 3 Maja;

21.+ Tomasz Furmański – od koleżanek i kolegów;

22.+Marianna Stefaniak;

23.+Kazimierz Ignatowski;

23.+Aleksander Kobiela – od Barbary i Łukasza ze Ślemienia;

24.+Barbara Matusik - od Dyrekcji i Pracowników z Goetla,

25.+Marcjanna Kmak,

26.+Franciszek Fitak – od ZNP oddział w Suchej,

27.+Jarosław Biel – od dzieci, rodziców i wychowawców grupy „Misie” z Przedszkola Samorządowego.

CZWARTEK 11.09.

 6.30 +Bolesław Głuszek – od syna Stanisława z żoną

6.30 +Mieczysław Wójcik – od siostry Alicji z rodziną

6.30 +Jacek Błażowski – od chrześnicy Iwony z rodziną

7.00 +Zdzisław Halaczek – od rodz. Toczków i Kozinów

7.00 +Sebastian Juszkiewicz – od rodz. Filków

18.00 ++Kazimiera i Stefan Jopek

 PIĄTEK 12.09.

 6.30 +Jan Tatara – od chrzestnej Genowefy z mężem

6.30 +Jadwiga Florkowska – od Heleny Lenart

6.30 +Mieczysław Wójcik -  od siostry Małgosi z rodziną

7.00 +Sebastian Juszkiewicz – od Reginy, Andrzeja Heydów z rodziną

18.00 +Mieczysław Mika – w 4 r. śm.

SOBOTA 13.09.

 6.30 +Barbara Matusik – od kuzyna Piotra Szklarczyk z żoną i dziećmi

6.30 +Domicela i Władysław Pindel

7.00 +Jacek Błażowski – od koleżanek z pracy LO w Suchej

7.00 +Jadwiga Florkowska – od Ireny i Eugeniusza Zyzańskich z rodziną

 18.00 FATIMA

+Marian Barzyczak – od Józefa i Danuty Pająk

+Stanisław Kot – od Działu zakupów z Delphi Jeleśnia

 NIEDZIELA 14.09.

 6.30 +Anna i Józef Józefiak

8.00 +Zofia Słowik – w 3r. śm., Adam Słowik w 29 r. śm.

8.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośba o bł. Boże dla 25 Róży Kobiet

9.30 Dziękczynno-błagalna w 30 r. ślubu Aleksandry i Tomasza

11.00 +Teodozja Rogóż i Irena Nocoń

11.00 +Jan Tatara – od żony Iwony

11.00 +Antoni i Stefania Kubas

12.30 +Jerzy Drwal – w 3. r. śm.

12.30 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Wiktorii w 60 r. urodzin

12.30 Za parafian: Chrzty

15.00 W intencji Rycerstwa Niepokalanej

19.00 +Tadeusz Jędrzejak – 7 r. śm.

dalej »