Subscribe to
Wpisy
Komentarze

Ap 7, 2-4 . 9 -14 ; Ps 24 ; 1 J 3, 1-3 ; Mt 5 ,1-12 a

“Błogosławieni ubodzy w duchu ,albowiem do nich należy królestwo niebieskie “.

To pierwsze błogosławieństwo w pewnym sensie ogarnia pozostałe. Ubóstwo jest doświadczeniem braku ,niemocy i niedosytu.To tęsknota za szczęściem,którego o własnych  siłach nie można osiągnąć.Tylko w Bogu jest spełnienie wszystkich naszych pragnień,bo od Niego pochodzi wszelkie życie.Wiara w słowa życia Jezusa prowadzi do domu Ojca,do życia ,za którym tęsknimy,do domu ,w którym są ci wszyscy,którzy żyli tak,by się Bogu podobać.

============================================================== 

  kliknąć >>Regulamin Cmentarza Parafialnego<< kliknąć

===============================================================================

           UROCZYSTOŚĆ   WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH  I DZIEŃ  ZADUSZNY

1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych.Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem,z grobem bliskich osób,z cmentarzem,dla innych z wiązanką kwiatów,jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych,którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności.Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich,przyjaciół,rodziców,krewnych,znajomych,stawiając kwiaty,zapalając ten”płomyk nadziei”,wierząc ,że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim,którzy już weszli do chwały niebieskiej,a wiernym pielgrzymującym jeszcze po ziemi wskazuje drogę,która ma zaprowadzić ich do świętości.Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi,którzy otaczają nas opieką.

                                                  Kształtowanie się uroczystości 

W początkach chrześcijaństwa,w obawie przed bałwochwalstwem ,nie oddawano czci nikomu ze stworzeń,ani ludziom,ani aniołom.Oddawano cześć jedynie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu.W Nowym Testamencie zauważamy pochwałę jaką sam Pan Jezus daje św.Janowi Chrzcicielowi,cześć z jaką wyraża się św.Pawle w listach do Rzymian i Hebrajczyków o Abrahamie i Melchizedeku.

Najpierw przedmiotem kultu stała się Najświętsza Maryja Panna ,jako Matka Syna Bożego.Zaczęto wznosić kościoły ku Jej czci,Kościół zaczął ustanawiać święta i układał  pieśni o matce Bożej.W tym samym czasie zauważamy też kult św.Michała Archanioła.Krwawe prześladowania Kościoła w Iw.rozbudziły także kult męczenników.Dzień ich zgonu uważano za dzień ich narodzin dla nieba.Dlatego już od V w.kult prywatny przerodził się w urzędowy,powszechny.13 maja 608r. papież Bonifacy IV,rzymską świątynię pogańską,ku czci zwłaszcza nieznanych bóstw(Panteon),poświęcił Matce Bożej i świętym męczennikom.W VIII wieku papież Grzegorz III w kościele św.Piotra otworzył kaplicę poświęconą Wszystkim Świętym,nie tylko męczennikom.W Anglii pojawiło się święto Wszystkich Świętych w połowie VIII obchodzone 1 listopada.Święto poprzedzone było wigilią,a od XV w.otrzymało także oktawę.Reforma z 1955 r. usunęła wigilię i oktawę.Natomiast papież Jan XI w  935 r,ustanowił osobne święto ku czci Wszystkich Świętych,wyznaczając ja na 1 listopada.Tak więc uroczystość Wszystkich Świętych ma już ponad tysiącletnia tradycję i przypomina nam przede wszystkim tych Świętych Pańskich ” z każdego narodu i wszystkich pokoleń,ludów i języków’(por.Ap.7,9),którzy nie mają swoich osobnych wspomnień w roku liturgicznym.W ciągu wieków Kościół ubogacił kult świętych.Stawiał im posągi,malował ich obrazy,budował ku ich czci świątynie(np.kościół Sióstr Benedyktynek pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Drohiczynie) i ołtarze,szereg modlitw i pieśni religijnych ku ich czci,jak też ułożył teksty liturgiczne do Mszy św.i kapłańskich pacierzy-Liturgii godzin.

Kult Świętych pomnaża cześć Pana Boga.Świętych Pańskich czcimy ze względu na Pana Boga,którego oni “reprezentują”.Tak więc niebezpośrednio,lecz pośrednio przez nich kierujemy kult ku Panu Bogu.Kościół oddaje cześć świętym w różnym stopniu.I tak na pierwszym miejscu stawia Najświętszą Maryję Pannę,następnie świętych :Józefa i Jana Chrzciciela,dalej Apostołów ,wśród nich Święci Piotr i Paweł mają uprzywilejowane miejsce.Najwięcej jest świętych lokalnych,którzy odbierają szczególną cześć : w zakonie ,w narodzie,w państwie czy w diecezji,gdzie się wsławili męczeństwem za wiarę lub niezwykłą cnotą.

                                         Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej “zaduszkami”.To wspomnienie wprowadził opat benedyktynów w Cluny we Francji, św.Odilon.On to w 998 r. zarządził modlitwy za dusze wszystkich zmarłych w dniu 2 listopada.Termin ten i sama idea szybko rozprzestrzeniły się we Francji,Anglii,Niemczech ,Italii.W XIII w. zwyczaj ten w Kościele rzymskim stał się powszechny.

W XV w.wytworzył się u dominikanów w Wanencji zwyczaj ofiarowania w dniu 2 listopada trzech Mszy św.przez jednego kapłana.Papież Benedykt XIV w 1748r. rozszerzył ten zwyczaj na całą Hiszpanię.W 1915 r. podczas I wojny światowej,papież Benedykt XV na prośbę opata -prymasa benedyktynów pozwolił kapłanom całego Kościoła odprawić w tym dniu trzy Msze św.Jedną w intencji przyjętej od wiernych,drugą w intencji wszystkich wiernych zmarłych,a trzecia w intencji papieża.Zwyczaj ten nie jest traktowany jako obowiązek.

Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu .Chodzi więc o tych,którzy nie mogą wejść do nieba ,gdyż maja pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości.Prawdę o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił jako dogmat na soborze w Lyonie w 1274r. i na XXV sesji Soboru Trydenckiego(1545-1563),w osobnym dekrecie o czyśćcu.Sobór Trydencki orzekł prawdę ,że duszom w czyśćcu możemy pomagać.Cała wspólnota Kościoła przychodzi z pomocą duszom czyśćcowym zanosząc w tym dniu prośby przed tron Boży.Aby przyjść z pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu,żyjący mogą w tych dniach uzyskać i ofiarować odpusty zupełne.

Nabożeństwo do dusz czyśćcowych było i jest bardzo żywe.Świadczą o tym uroczyście urządzane pogrzeby ,często zamawiane Msze św.w intencji zmarłych,w Kościele rzymskim powszechne są Msze św.gregoriańskie(30 Mszy św.po kolei przez 30 dni).W Polsce istnieje nawet zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych,założone przez błogosławionego o.Honorata Koźmińskiego -kapucyna.

palacy-znicz.gif

W  uroczystość Wszystkich Świętych Msze św.będą odprawiane jak w niedziele z wyjątkiem Mszy św. o godz.15.00.,która odbędzie się na cmentarzu. Po Mszy św. procesja połączona z wypominkami.                                                                               Na Błądzonce Msza św. o godz. 9.30. 

Tradycyjnie dzisiaj o godz.19.00 odmówiony zostanie na cmentarzu różaniec za zmarłych- gorąco zapraszamy. 

W niedzielę -Dzień Zaduszny .Po Mszach św.adoracja Najświętszego Sakramentu .Msza św.o godz.15.00 będzie odprawiona na cmentarzu,a po Niej procesja  z wypominkami.

======================================================================================

Pomyśl……Komu możesz”ofiarować niebo”?Poprzez odpust Bóg przychodzi ,aby nas ratować i uchronić przed potępieniem.Musimy zrozumieć,a zwłaszcza uwierzyć,że jest to niezwykła chwila,w której Bóg poprzez Kościół naprawia zło,które jest skutkiem ludzkiego grzechu.Daje nam ogromną lekcję miłości i przebaczenia.

Dar odpustu 

Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym,możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny ,czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących.Ponadto wypełniając określone warunki,możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne( czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza.Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

1.Wzbudzić intencję jego otrzymania.

2.Być w stanie łaski uświęcającej.

3.Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

4.Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.

5.Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie ;”Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu./nie chodzi o modlitwę w intencji samego Papieża,ale w wyznaczonych przez Ojca Świętego intencjach/

Rozróżnia się odpust zupełny i odpust cząstkowy.

Odpust zupełny - uwalnia w całości od kary doczesnej należnej za grzechy .

Odpust cząstkowy -uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części,jest oznaczony bez określania dni lub lat.Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość ,z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym.

                                                ( żyli około roku Pańskiego 60)

Szymon,którego odróżnienia od św.Piotra zowią “Chananejczykiem” i “Zelotą”(gorliwym),był podobno rodem z kany galilejskiej i był owym narzeczonym ,którego gody ślubne uczcili Jezus i Maryja swoją obecnością.Cud zamienienia wody w wino był,jak głosi podanie ,powodem ,że za zezwoleniem swej narzeczonej poszedł za Chrystusem i odznaczając się wielką gorliwością w głoszeniu Ewangelii i staraniu się o zbawienie dusz,zyskał sobie nazwę “Zeloty” czyli “Gorliwego”.Wykształcony przez Jezusa na apostoła i zbrojny darami Ducha św.,niósł pochodnię Ewangelii świętej pomiędzy żydów i pogan i zeszedł się później w Persji z Juda apostołem.

Juda ,którego dla odróżnienia od Judasza Iskarioty zowią także “Tadeuszem” czyli “Lebeuszem”,tj.”odważnym”,był synem Kleofasa  ,brata świętego Józefa i Marii ,krewnej Najświętszej Najświętszej Maryi Panny.Apostoł św.Jakub Młodszy i św.Szymon byli jego rodzonymi braćmi.Przed powołaniem na urząd apostolski żył w szczęśliwym małżeństwie z Marią i trudnił się uprawą roli.Tym większa przeto zasługa jego o dobrowolna ofiara,że opuścił wszystko ,droga żonę,miłe dziatki i mozolnie zebrany majątek i poszedł za Jezusem,ażeby ostatecznie ponieść śmierć męczeńską.Przy ostatniej wieczerzy ,gdy Pan Jezus oświadczył,że tylko tym się objawi,którzy Go miłują,przerwał Mu pytaniem :” Panie,dlaczego objawiasz się nam,a nie światu?”-Widać stad ,że i on razem z innymi spodziewał się,że Pan Jezus założy królestwo na ziemi i jako król ziemski uszczęśliwi żydów.Jezus sprostał jego błędne mniemanie tymi słowy :”Kto Mnie miłuje,chowa słowa Moje i Ojciec Mój miłuje Go:Przyjdziemy do Niego i mieszkać u Niego będziemy”.

Podanie mówi,że po Zielonych Świątkach Juda w Arabii i Syrii gorliwie szerzył wiarę chrześcijańską i że w Persji zeszedł się z Szymonem.Król Bodarach wysyłał podówczas do Indii wojsko i pytał bogów ,jaki będzie koniec wyprawy.Ci odpowiedzieli,że dopóty mu na to nie odpowiedzą,póki cudzoziemcy Szymon i Juda będą przebywać w kraju.Król zaciekawiony,kazał stanąć przed sobą mężom ,których tak mocno lękali się bogowie.Gdy apostołowie stanęli przed nim,rozkazali pogańskim kapłanom ,aby zabrali głos i oświadczyli ,jaki będzie skutek wojny.Ci przepowiedzieli ,że walka będzie długa i krwawa.”Kłamiecie- rzekli apostołowie.-Jutro około godziny trzeciej,królu ,staną przed tobą posłowie indyjscy,aby cię prosić o pokój i poddać się.”Badarach kazał uwięzić i apostołów i wróżbitów,aby przekonać się ,kto mówi prawdę.Gdy nazajutrz ziściły się słowa apostołów ,uradowany król poszedł do nich do więzienia i chciał kapłanów pogańskich skazać na śmierć ,ale na prośbę Szymona i Judy darował im życie.Kapłani nasłali na apostołów czarowników z wężami,aby zmusić apostołów do ucieczki,ale węże na rozkaz apostołów rzuciły się na swoich panów.

Odtąd bez przeszkody Szymon i Juda głosili Ewangelię świętą ,czynili cuda i nawrócili niemal całe królestwo do wiary Chrystusowej.Postępy chrześcijaństwa ,burzenie świątyń pogańskich albo zamienianie ich na kościoły ,wprawiały pogańskich kapłanów w rozpacz,zaczęli więc buntować lud i tak go rozjątrzyli,że pojmano Szymona i Judę w mieście Suanirze ,sponiewierano ich i zawiedziono przed posągi słońca i księżyca ,żądając ,aby złożyli im ofiarę i wyparli się Chrystusa.Gdy wskutek modłów apostołów bałwany spadły z ołtarzy i potłukły się lud rzucił się na nich,aby ich zamordować.Szymona po długich mękach przepiłowano wzdłuż,a Judę stracono mieczem.Część ich zwłok spoczywa w Rzymie.Św.Juda pozostawił pismo apostolskie ,przestrzegające przed kacerzami.

                                                                                       MODLITWA 

Boże,któryś nas przez świętych apostołów Twoich Szymona i Judę do wyznania Imienia Twojego przywieźć raczył,daj nam,w cnotach chrześcijańskich(postęp czyniąc),godną cześć im oddawać.Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa .Amen. 

 

kliknąć >>Regulamin Cmentarza Parafialnego<< kliknąć

Wj 22 , 20 -26 ; Ps 18 ; 1 Tes 1 , 5c - 1- ; Mt 22 ,34 -40

” Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem ,całą swoją duszą i całym swoim umysłem .To jest największe i pierwsze przykazanie.Drugie podobne jest do niego :Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego “.

To jest cel naszego życia : miłować Boga całym sercem ,całym umysłem ,całą duszą.Proś Boga tylko o to,a otrzymasz wszystko ,również miłość bliźniego.Proś,choć dzisiaj taka miłość może wydawać się nierealna.Proś z całego serca i nie przestawaj.Bez miłości do Pana Boga wszystko staje się mdłe,nudne i bez wyrazu.Proś.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 30 Niedziela Zwykła A-II 26.10.2014 r.

1. Dzisiaj obchodzimy rocznicę poświęcenia kościoła. Palące się świece na ścianach kościoła przypominają moment jego konsekracji – poświęcenia, oddanie na wyłączną służbę Bożą. We wtorek święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

2. W piątek zakończenie nabożeństw różańcowych. W piątek również od 16.30 spowiedź przed uroczystością Wszystkich Świętach. Można tę spowiedź potraktować jako pierwszopiątkową. Również w kaplicy na Błądzonce spowiedź od godz. 16.15 a o 16.45 Różaniec.

3. W sobotę uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek mszy św. jak w niedzielę. Z wyjątkiem Mszy św. o 15.00. Będzie ona odprawiona na cmentarzu. Po tej Mszy procesja połączona z wypominkami. Na Błądzonce Msza o 9.30.

4. W przyszłą niedzielę dzień zaduszny. Po Mszach adoracja Najświętszego Sakramentu. Również Msza o 15.00 będzie odprawiona na cmentarzu a po niej procesja z wypominkami.

5. W przyszłą niedzielę o prowadzenie Różańca po Mszy św. o godz. 8.00 prosimy od 46 do 50 Róże Kobiet i 9 Różę Męską.

 6. Sprawy cmentarne należy załatwiać w Biurze Cmentarza. Jest ono czynne od poniedziałku do piątki w godzinach od 9.00 do 12.00 z wyjątkiem czwartku, w czwartek dyżur jest od 15.00 do 18.00.

7. Wypominki roczne i listopadowe zapisujemy w Kancelarii Parafialnej lub w zakrystii.

8. Od piątku do niedzieli Grupa Charytatywna naszej Parafii będzie sprzedawała świece i znicze. Dochód z tej sprzedaży przeznaczony jest na cele charytatywne naszej wspólnoty. Zachęcamy do wspierania dzieł charytatywnych prowadzonych przez naszą Parafię.

9. W minionym tygodniu w naszym kościele pożegnaliśmy śp.: Józefę Burdyl

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie  ,a Światłość Wiekuista niechaj Jej świeci,niech odpoczywa w pokoju z Tobą Panem,aż na wieki wieków.Amen.

dalej »